crc.cmp.ubu@gmail.com
(045) 353 900

Mission 2

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

      1. จำนวนผู้ที่เข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่า 60 คน

      2. จำนวนการจัดการให้ความรู้ 1 ครั้ง

      3. องค์ความรู้/ทักษะในการทำวิจัยด้านคลินิก ได้แก่ ใบประกาศณียบัตร


ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

     1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 252 คน

     2. จัด 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม 3 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี

     3. จำนวนผู้สอบผ่านและได้รับใบประกาศนียบัตร ทั้งสิ้น 252 คน

     4. คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.25 ± 1.245 (จากคะแนนเต็ม 15)

     5. ใบประกาศณียบัตรผ่านการอบรม

     6. ติดตามการนำความรู้ ทักษะ ICH-GCP ไปใช้ในงานประจำหรืองานประจำสู่งานวิจัย (routine to research) ของบุคลากรสาธารณสุขในเขตพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยฯ

     7. หารือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการนำความรู้ ทักษะ ICH-GCP ไปใช้ในงานวิจัยของตนเอง แล้วรายงานให้ทาง NCRC ทราบต่อไป


รายละเอียดของกิจกรรม    :    กิจกรรมอบรมระเบียบวิธีวิจัย และมาตรฐาน ICH-GCP โดยความร่วมมือของศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ เครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ วิสาหกิจเพื่อสังคม (MedResNet) ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม 3 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ คอนเวนชั่น จ.อุบลราชนี เนื่องจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายศูนย์วิจัยทางคลินิก ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติ คณะแพทย ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนางานวิจัยด้านคลินิกของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของอาจารย์/นักวิจัยในสถาบันนั้น ในการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการดูแล รักษาผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยมาตรฐาน สากลเป็นที่ยอมรับ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างและมาตรฐานของงานวิจัยทางคลินิกให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งกระบวนการวิจัยนั้นมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขสาขาอื่น ที่ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยจึงต้องทราบถึงระเบียบวิธีการ แบบแผน และการดำเนินงานวิจัยอย่างถูกต้อง ซึ่งการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี เป็นแนวทางสำหรับดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่ทั่วโลกและนานาชาติใช้เป็นกรอบการทำงานในการดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก เพื่อให้ข้อมูลการวิจัยนั้นถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นการรับประกันว่าสิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครได้รับการคุ้มครอง ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ศึกษาวิจัยหรือทำงานทางด้านการศึกษาวิจัยทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี” เพื่อเผยแพร่ เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และทักษะในการดำเนินงานวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีให้แก่บุคลากรการแพทย์ที่สนใจ ศึกษา หรือปฏิบัติงานด้านการวิจัยทางคลินิก รวมทั้งผู้ที่สนใจ ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกได้อย่างมีคุณภาพต่อไป ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้ร่วมอบรมทั้งสิ้น 252 คน ผ่านการอบรมและสอบผ่านได้รับใบประกาศณียบัตร รวมทั้งสิ้น 252 คน ทางทีมศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยแพทย์ฯ จะทำการติดตามผลหลังผู้ผ่านการอบรมว่า มีการนำความรู้ไปใช้ในงานประจำ หรืองานวิจัยที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดมากน้อยเพียงใด ปัญญหา/อุปสรรคต่างๆของการทำงานวิจัยในหน่วยงานหรือพื้นที่ตนเอง เพื่อทีม CRC วิทยาลัยแพทย์ฯจะได้นำมาวางแผนปรับปรุง เพื่อแก้ไขประเด็นเหล่านั้นให้กับบุคลากรในพื้นที่ต่อไป

img
img
img
img
img
img
img
img
img