crc.cmp.ubu@gmail.com
(045) 353 900

Mission 3

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

      1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรบ ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์มหาวิทยาลัย บุคลากรการแพทย์จากสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ (primary care level) ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล แพทย์ เภสัชกร ไม่ต่ำกว่า 60 คน

      2. จำนวนการจัดการให้ความรู้ - จัดอบรม 1 คอรส 3 วัน


ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

     1. จำนวนที่ผ่านการอบรมท้ง 2 หลักสูตร จำนวน 155 ราย โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกีรยติบัตรการผ่านการอบรมทั้งง 2 หลักสูตร

     2. จำนวนการจัดการให้ความรู้ - จัดอบรม 1 คอรส 2 วัน เนื่องจากต้นปี 2563 เป็นต้นมาเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การทำงานบริการวิชาการต่างๆ ต้องหยุดชะงัก การเดินทางถูกจำกัดเนื่องจากมาตรการภาครัฐที่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรควิด-19 ทำให้ทีมวิจัย CRC ว.แพทย์ จำเป็นต้องปรับแผนตามสถานการณ์ที่กล่าวมา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องควบรวม 2 กิจกรรมเข้าด้วยกันและลดระยะเวลาในการจัดอบรมเหลือเพียง 2 วัน (จากเดิม 3 วัน)


รายละเอียดของกิจกรรม    :    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบาดวิทยา การใช้สถิติระบาดวิทยา ระบาดวิทยาคลินิกและระเบียบวิธีวิจัย ใช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม SY 203 ชั้น 2 อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

     1. เพิ่มพูนความรู้/แนวทางการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ เช่น Novel coronavirus 2019 ,DHF,HFM

     2. เข้าใจขั้นตอน วิธีการสอบสวนโรคและการเขียนรายงานการสอบสวนโรค

     3. เข้าใจการเฝ้าระวังและการใช้สถิติเบื้องต้นในทางระบาดวิทยา

     4. เข้าใจงานระบาดวิทยาคลินิก

     5. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเขียนโครงร่างวิจัย

          a. การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบและวรรณกรรมวิจัยที่เกี่ยวข้อง

          b. การออกแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย

          c. การเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและอาจารย์ของวิทยาลัยแพทย์ฯให้เกียรติเป็นวิทยากร ผลการดำเนินงาน มีผู้เช้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 155 คน แบ่งออกเป็น

     1. บุคลาการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 129 คน

     2. อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 15 คน

     3. บุคคลอื่นๆ จำนวน 11 คน

ผลการสำรวจความพึงพอใจของการจัดอบรมในครั้งนี้ พบว่า ร้อยละ 82 เห็นว่าการร่วมอบรมช่วยให้ตนเองมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับงานระบาด ระบาดวิทยาและจะนำความรู้ที่ไปทดลองใช้ในการทำงานวิจัยแบบ R2R ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบต่อไป ผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วน (ร้อยละ 50) เห็นว่าตนเองได้มีโอกาสมีรับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมหลังจบการศึกษาและทำงานมาหลายปี เป็นการทบทวนความรู้เดิมและรับความรู้ ทักษะใหม่ที่น่าจะนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนอีกร้อยละ 27 เห็นว่าเนื้อหาการอบรมซับซ้อน และเข้าใจยาก อาจเป็นเพราะตนจบการศึกษามานาน การฟื้นความรู้เหล่านี้ทำได้ยากขึ้น และเนื้อหาบางส่วนอาจไม่ตรงกับงานประจำที่ตนเองได้รับผิดชอบ ซึ่งทางผู้จัดการอบรมจะนำไปพิจารณาเพื่อปรับหัวข้อและเนื้อหาการอบรมในครั้งต่อๆไป

img
img
img
img
img
img
img
img
img