crc.cmp.ubu@gmail.com
(045) 353 900

Mission 8

8. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ

ขอบพระคุณโครงการศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติ NCRC คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ให้ โอกาสและงบสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการรองรับการดำเนินงานวิจัยทางคลินิกของทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีที่ 2 (พ.ศ. 2564-2565) ทาง NCRC จะยังคงสนับสุนนการดำเนินงานของ CRC วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการต่อยอดการดำเนินงานเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรที่ในอนาคตจะพัฒนางานวิจัยทางคลินิกต่อไป และเป็นศูนย์วิจัยทางคลินิกในเขตพื้นที่ภาคตะวันจออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับงานวิจัยทางคลินิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนายาใหม่ วัคซีน หรือนวัตกรรมอื่นๆทางการแพทย์ เพื่อให้ก้าวทันกับภาวการณ์ในปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย