crc.cmp.ubu@gmail.com
(045) 353 900

Personel

Official Personel.

teacher img

Mr.NIRUN PHITAKWATCHARA

Medical Teacher

College of Medicine and Public Health


ประวัติการศึกษา


1.มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2514

2.แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2520

3.วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2525

4.ประกาศนียบัตรคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการอบรมหลักสูตรรักษาโรคไตวายและการดูแลรักษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2532

5.ประกาศนียบัตรคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์มหิดล ผ่านการอบรมวิชาการ “Tropical Renal Disease and Management of Common Renal Disease in Thailand” 8 กันยายน 2534

6.ประกาศนียบัตรสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ผ่านการอบรม Renal Transplantation 21 กรกฎาคม 2538

7.ประกาศนียบัตร สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ผ่านการอบรมระยะสั้นวิชาโรคไต เรื่อง Drugs and the Kidney 19 กรกฎาคม 2538

8.2 ⁿᵈ Hospital International Forum “Contemporary management of renal failure” February 1992

9.Certificate of Attendance in the XXX th. Congress of EDTNA/ERCA Glasgow, UK September 1993


ประวัติการทำงาน


การทำงานบริหารกิจกรรมนักศึกษา

- นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2519

- กรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519

- กรรมการศูนย์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517-2518

การทางานบริหารราชการ

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ พ.ศ.2521-2523

- นายแพทย์ 8 หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พ.ศ. 2541-2543

- นายแพทย์ 8 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พ.ศ. 2542-2543

การทำงานบริหารการศึกษา

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี พ.ศ. 2536 - 2540

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสถาบันราชภัฎสงขลา พ.ศ. 2546 - 2548

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสถาบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2545- 2547 และ พ.ศ. 2550 – 2552


ประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษา


- อาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525

2543 ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคไต รวมถึงรับผิดชอบดูแลฝึกสอนแพทย์ฝึกหัด และแพทย์ใช้ทุนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ พ.ศ. 2530 - 2543

- อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 - 2559 รับผิดชอบ วิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิ่งแวดล้อม

- วิทยากรนักวิชาการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2558


ประสบการณ์ด้านการปฏิรูปสังคมการเมือง (พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๒)


- ประธานองค์กรกลางการเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๕ , ๒๕๓๘ และ ๒๕๓๙

- คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นประชาชนภาคอีสาน ของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.)

- คณะกรรมการรณรงค์ปฏิรูปการเมือง (คปก.) จังหวัดอุบลราชธานี

- คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๐

- คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๑

- รักษาการผู้อำนวยการการเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒

- ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง ภาคอีสานตอนล่าง มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๔๑

- ประธานอนุกรรมการวิทยุชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๑


การทำงานในตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๙)


- ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา

(พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙)

- เลขานุการคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖)

- เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและตรวจสอบทุจริต วุฒิสภา

- คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔)

- คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔)


การทำงานในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑)


- รองประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง และแผนแม่บทพัฒนาการเมือง

- ประธานคณะกรรมการร่างแผนแม่บทการใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อการปฏิรูปสังคมการเมือง - ประธานคณะกรรมการศึกษาวางแผนแม่บทระบบการจัดการโทรทัศน์ดาวเทียม

- ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ ประเด็น กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง


การทำงานภาคประชาสังคม


- ประธานมูลนิธิประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี ทางานร่วมกับสานักงานสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็นสมัชชาสุขภาพ นโยบายสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน จ.อุบลราชธานี และภาคอีสาน เพื่อการสร้างสุขภาวะของสังคม

- ประธานมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต จังหวัดอุบลราชธานี ทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2546-2559 โดยตั้งเป็นศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี ทำงานวิจัยในเรื่องปัญหาของชุมชนท้องถิ่น ในประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอเป็นแนวทางนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- กรรมการมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์

- กรรมการเสมสิกขาลัย มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป

- กรรมการมูลนิธิองค์กรกลางการเลือกตั้ง


กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘)


- ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

- ประธานคณะอนุกรรมการด้านที่ดินและป่า

- ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน

- ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทารายงาน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีคำร้องของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2546

- ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) ระบบงาน อัตรากาลัง การเสริมสร้างวินัย และการบริหารงานบุคคล


ผลงานทางวิชาการ ขณะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


- Assessment on Economic, Social and Cultural Right in Thailand Focusing on Business and Human Rights and cases of Cross – Border Human Rights infringements Submitted to the UN Committee on international Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) April. 2015 Geneva, Switzerland

- Situation of Land Rights in Thailand 5 November 2015 the 5th Human Rights and Agribusiness, Palawan, the Philippines

- Report on the Situation of Business and Human Rights in Thailand: Case studies of cross – border Human Rights violators and implementation of UNGPS on Business and Human Rights with proposal of Extraterritorial obligations (ETOS) Proposal to the Asean Peoples’ Forum April 2015 Malaysia

- NHRCT’s Intervention Towards Trans boundary Business: Lessons learned in South East Asia Region Presented to a Regional Workshop On the Interaction between Environmental sustainability and a Human Rights – Based Approach, 20-21 May 2014 Bangkok, Thailand

- NHRCT’s Implementation On the UN Guiding Principles Towards Trans boundary Business: Lesson Learned in South East Asia Presented to the Second Annual On Forum On Business and Human Rights. 2-4 December 2013, Geneva Switzerland

- Good Governance and Due Diligence for Prevention and Protection of Human Rights with Challenge of Cross – boundary Cases Presented to Workshop on Human Rights and Agribusiness in South East Asia 7-9 August 2013 Bangkok, Thailand

- Community Rights and Collective strength of Thai Society Presented to the International Conference On Human Rights and Business 27 Nov -1 Dec 2011 Bali, Indonesia


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุดที่ได้รับ


มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)