crc.cmp.ubu@gmail.com
(045) 353 900

Personel

Official Personel.

teacher img

Mr. Sa-nga Tubtimhin

Public Health Teacher

College of Medicine and Public Health


Education History

1.วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540

2.Master of Science (Environmental Technology and Management) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. 2545


Interest Research Field

1.สาธารณสุขศาสตร์: อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)

2.การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention)และเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Production)

3.การจัดการขยะอันตรายชุมชน (Household Hazardous Waste Management)

4.การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) และการประเมินผลกระทบสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA)

5.อุบัติเหตุทางถนน (Road traffic accident)

6.การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (Data &Information management and Data Cleaning)


Research

1.หัวหน้าโครงการวิจัย: การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่มผ้าทอมือในเขตจังหวัดอุบลราชธานี แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2550

2.หัวหน้าโครงการวิจัย: กระบวนการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพของเกษตรกรปลูกพริกและชุมชน บ้านหัวเรือทอง หมู่ 16 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี: แหล่งทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ สกว. (วิจัยเพื่อท้องถิ่น) ปี 2554

3.หัวหน้าโครงการวิจัย: การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แหล่งทุน: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2561


Publication

1.สง่า ทับทิมหิน และ นิตยา พุทธบุรี. 2562. ความชุกและระดบัความรุนแรงของกลุ่มอาการทางตาจากจอภาพ คอมพวิเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (Prevalence and Severity of Computer Vision Syndrome of Supporting Staff in Ubon Ratchathani University). ศรีนครินทร์เวชสาร, 34(1): 26-35

2.สง่า ทับทิมหิน, ปัณฑิตา สุขุมาลย์, ปวีณา ลิมปิทีปราการ, ลักษณีย์ บุญขาวและสมเจตน์ทองดำ.กระบวนการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกพริกและชุมชนบ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal). ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2555

3.นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ, เกรียงไกร โกวิทางกูร, ณรงค์ชัย สังชา, จุธาลักษณ์ แก้วมะไฟ, สง่า ทับทิมหิน และ พงษ์เดช สารการ. 2559. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาต้านจุลชีพและความเสี่ยงต่อการติดเชื่อ Pseudomonas aeruginosa สายพันธ์ดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน. วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11, 30(3), 197–204


Oral presentation

1.สง่า ทับทิมหิน และ ปณัฐิญา ยืนยาว. ความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (Knowledge and behavior of electrical and electronic equipment waste management in Non Kung sub-district, Trakan Phuetphon District, Ubon Ratchathani Province) งานประชุมวิชการประจำปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7 “ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2.สง่า ทับทิมหิน ปัณฑิตา สุขุมาลย์ ปวีณา ลิมปิทีปราการ ลักษณีย์ บุญขาว และสมเจตน์ ทองดำ. กระบวนการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกพริกและชุมชนบ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. งานประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี


Poster presentation

1.ศิรินันท์ บุญทศ และ สง่า ทับทิมหิน. ความรู้และความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุม การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง (พาราควอต ไกลโฟเสต คลอร์ไพรีฟอส) ของชาวไร่แตงโม ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (Knowledge and opinion on pesticides usage control (Paraquat, Glyphosate, Chlorpyrifos) of watermelon farmer in Tambon Krajay, Patio District, Yasothon Province). งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and Innivation for Quality of Life Improvement) ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2.สง่า ทับทิมหิน, ฐิติรัช งานฉมัง, ชาญวิทย์ มณีนิล และ สุพรรณี ศรีอำพร. ภาวะสุขภาพและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่มผ้าทอมือในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. งานประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 5 “การบูรณาการงานวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน (Research Integration for Asean Community)” ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมสุนย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

3.สง่า ทับทิมหิน, สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์, บัณฑิตถิ่นคำรพ และ วรสิทธิ์ ศรศรีชัย. ช่วงเวลาวิกฤติของการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินต่อผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตรายของวันหยุดปีใหม่ ประเทศไทย. งานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 “ครึ่งทางทศวรรษกับการจัดการที่เข้มแข็ง” (12th Thailand Road Safety Seminar “Next Steps: The second half of Decade of Action for Road Safety 2015-2020”). ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

4.สง่า ทับทิมหิน, สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และ สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. รูปแบบแนะแนวโน้มการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินต่อผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประเทศไทย. การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2559 “เคลื่อนวงล้อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย”. ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี

5.Sanga Tubtimhin, Somsak Pitaksanurat and Supunnee Ungpansattawong. Situation and Trend of Emergency Medical Service for Road Traffic Accident Cases During Songkran Festival Holidays, Thailand. Mae Fah Luang University International Conference 2016 and Kaleidoscope of Traditional and Complementary Medicine International Conference 2016. Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. 23-25 November 2016.